You are here: Home Edukimi në vazhdim
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Urdheri i Farmacisteve Shqiptare

.Edukimin në Vazhdim është një detyrim i farmacistit që buron jo vetëm nga Kodi Deontologjik (1), por dhe nga legjislacioni për sa i përket kujdesit shëndetësor (2), ku parashikohen sanksione për ata profesionistë të shëndetësisë që nuk e respektojnë këtë detyrim.Për të respektuar kriteret e Programit të Ricertifikimit ne u këshillojmë farmacistëve të marrin pjesë të paktën në dy seminare (4 orësh) për të perfituar minimalisht 8 kredite formuesepër vitin e parë të Programit të Riçertifikimit. Numri i krediteve formuese të kërkuara nga ana e Qendrës për Edukimin në Vazhdim është si më poshtë:

Cikli i parë i Programit të Ricertifikimit

Numri i rekomanduar i krediteve

 

Viti 2010

10

 

Viti 2011

20

 

Viti 2012

30

 

Viti 2013

20

 

Viti 2014

20

 

Gjatë takimeve në të 12 Këshillat Rajonale dhe gjatë bashkëbisedimeve në grup që kemi zhvilluar, farmacistët jo vetëm që janë të ndërgjegjësuar, por kanë kërkuar pranë Urdhrit që të angazhohemi për të strukturuar një program aktivitetesh në mënyrë që ata ta respektojnë këtë detyrim. Nga analiza e diskutimeve del se aktivitetet e Edukimit në Vazhdim për farmacistët duhet te fokusohen në tema si farmacia e aplikuar dhe e orientuar drejt pacientit,  menaxhimi i riskut, etika farmaceutike, shkencat e komunikimit, shëndeti publik, ekonomi shëndetësore, farmacia klinike, njohuri mbi pajisjet mjekesore, sëmundjet e reja, biologjine qelizore.

Prandaj ne kemi përcaktuar disa objektiva:

· të lehtësojmë problemet logjistike lidhur me respektimin e detyrimit të edukimit në vazhdim;

· të fuqizojmë ato aktivitete që janë në interes dhe dobi të farmacistëve.

Për këtë arsye, jemi duke studjuar partnershipe për të siguruar:

· Mbështetje pedagogjike;

· Mbështetje logjistike.

Gjithmonë në respekt të ligjeve, Statutit dhe Kodit Deontologjik.

Për më shumë informacion klliko këtu për tu lidhur me adresën e Qendrës Kombëtare për Edukim në Vazhdim


1. Kodi i Etikës dhe  Deontologjisë Farmaceutike, neni 4, pikat 3 dhe 42. Ligji nr.10 107, datë 30.3.2009 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, neni 33

 

 

Kontakto me ne

 Adresa e UFSH: Blv. "Gjergj Fishta", kulla 1, Ap. 10/B, Tirane 
  • orari i pritjes: nga e hene ne te premte, ora 10:00 - 13:00 
  • Tel: +35542264980
  • Email: zyraufsh@yahoo.comPublikime te fundit